ࡱ> LNK[=bjbj4@ΐΐ VVVVVjjjj vjgeee$I "J!VeeeeeVV!eVVe:,@"v%jd 70gR5#cd5#5#V eeeeeeeeeegeeee5#eeeeeeeee :Slovensko: Povinn nbo~enstvo poruauje >udsk prvaA. Pre o je zavedenie povinne volite>nho predmetu nbo~enstvo alebo etika poruaenm >udskch prv? Medzinrodn pakt o ob ianskych a politickch prvach (16. 12. 1966) hovor v lnku 18 (2): Nikto nesmie bye podroben DONUCOVANIU, ktor by naruailo jeho slobodu vyznvae alebo prijae nbo~enstvo alebo VIERU pod>a svojej vlastnej vo>by. Rovnako aj Deklarcia o odstrnen vaetkch foriem neznaanlivosti a diskrimincie na zklade nbo~enstva alebo viery (25. 11. 1981), lnok 5 (2), hovor: Ka~d dieea mus mae prvo na prstup ku VZDELANIU vo veciach nbo~enstva a VIERY pod>a ~elania svojich RODI OV, prpadne poru nkov, a nesmie bye printen VZDELVAd SA v nbo~enstve alebo VIERE proti ich vli, pri om najlepaie zujmy dieeaea s prvorad. Rodi alebo poru nk s teda jedin subjekty, ktor maj prvo rozhodne, i sa ich dieea mus vzdelvae v smere nbo~enstvo alebo etika a v akom type nbo~enstva a etiky sa m vzdelvae - v ~iadnom prpade att nem na to prvo. Povinn dochdzka det na hodiny nbo~enstva alebo etiky je printenm, ktor odporuje tmto prvnym normm. SR ich ratifikovala a maj silnejaiu prvnu innose ako naae zkony. Ide teda o o ividn poruaenie medzinrodne platnch >udskch prv a zkonov SR. `kolsk politika je vntroattnou zle~itoseou ka~dho suvernneho attu, ktor je pri jej vykonvan viazan okrem inho aj platnou stavou. stava SR, l. 1, hovor: Slovensk republika je zvrchovan, demokratick a prvny att. Nevia~e sa na nijak ideolgiu ani nbo~enstvo. Zavedenie povinnej vu by nbo~enstva alebo etiky je obdenie stavy, ktor sa "legalizovalo" na podklade zsahu cudzieho medzinrodnho subjektu (Svtej stolice), s ktorm SR uzavrela Zmluvu o katolckej vchove a vzdelvan. Vznikol tu jeden absurdn prvny precedens, pri ktorom po~iadavky cudzieho medzinrodnho subjektu zasahuj do zkladnch princpov zakotvench v stave a menia tento zkladn princp, ur ujci charakter attu. Tto absurdnose vaak m aj svoje pokra ovanie: lnok II (4) tejto zmluvy hovor: "Katolcke nbo~enstvo sa vyu uje ako jeden z povinne volite>nch predmetov v zkladnch akolch a v strednch akolch." Niekto by mohol povedae: Dobre, je to vec katolkov, robte si, o chcete. A tu vstupuje do hry minister Fronc, ktor ~onglrskym spsobom zmluvu uzatvoren medzi riadiacim orgnom Katolckej cirkvi a SR zovaeobecn a jej platnose svojvo>ne rozari na vaetky deti vrtane aj tch nieko>ko mlo det moslimskch rodi ov, ktor ~ij na Slovensku (a, samozrejme, aj vaetkch ostatnch - vrtane prsluankov nbo~enstva Scientolgia). Po et nbo~enstiev rznych denominci na svete nikto nezistil. Pod>a Encyclopedia of American Religions je v samotnej Amerike 1 587 nbo~enskch denominci. V Slovenskej republike je vaak zaregistrovanch iba 15 cirkv alebo nbo~enskch spolo nost. Prijat predpisy nertaj s tm, ~e rodi nem~e bye obmedzovan, a preto m prvo zvolie pre vzdelvanie svojho dieeaea ktorko>vek nbo~enstvo alebo ktorko>vek in presved enie, a ~e preto attna sprva nie je shopn zabezpejl4 l &)===޹ޮhOth'CJaJhOthOtCJOJQJaJU&hOthOt5CJPJ\aJnHtH hOthOtCJPJaJnHtH hOthOtCJPJaJnHtH jl4 )J*4==ypp $IfgdOt $IfgdOtddd$If[$\$gdOtddd$@&If[$\$gdOtFkd$$If#F& t634BaytOtd$IfgdOt ie u ite>a pre vaetky tieto nbo~enstv. Predpisy tto situciu nerieaia a rieaie nem~u. Presune dieea svojvo>ne na in smer vzdelvania v akole je u~ poruaenm jeho >udskho prva. Oslobodie ho od tejto vyu ovacej alternatvy by znamenalo, ~e predmet prestva bye povinn, ke~e povinn predmet mus ka~d ~iak absolvovae. Je tu teda aj prvne vkuum, preto~e pojem povinn vylu uje mo~nose oslobodenia od absolvovania tohto predmetu, o otvra dvere pre nezkonn donucovacie prstupy. B. V om tieto opatrenia diskriminuj ase naaich ob anov Alternatvna mo~nose vo>by etiky sa prijae musela, preto~e v populcii s ob ania, ktor sa nehlsia k ~iadnej nbo~enskej konfesii. Na Slovensku ich niekedy pejoratvne nazvaj aj "ateisti", eurpske prvne normy ich nazvaj ob ania nekonfesijnho filozofickho presved enia a ustanovuj, ~e tto ob ania a aj organizcie, ktor ich reprezentuj, maj rovnak prva ako nbo~ensky orientovan ob ania a ich cirkvi, prpadne nbo~ensk spolo nosti. Pod>a poslednho s tania >udu na Slovensku v roku 2001 bolo takchto ob anov 697 598, o predstavuje 12,96 %, pri om 160 598 neuviedlo ~iadnu nbo~ensk prsluanose, o predstavuje 2,99 %. Po et ob anov, ktor nemaj zujem o nbo~ensk svetonzor, je teda na Slovensku 15,95 %, i~e sa umiestnili na druhom mieste za katolkmi. Pod>a Pokynu Ministerstva akolstva Slovenskej republiky . 2004-8005/15678-E z 20. mja 2004 na zavedenie povinne volite>nho predmetu nbo~ensk vchova v alternatve s etickou vchovou od 1. septembra 2004 za najc 1. ro nkom zkladnej akoly - lnok 2 (6) - obsah zavedenia nbo~enskej vchovy je dan schvlenmi u ebnmi osnovami cirkvou alebo nbo~enskou spolo noseou po dohode s Ministerstvom akolstva Slovenskej republiky. Inm slovami, cirkvi a nbo~ensk spolo nosti rozhoduj, o sa deti na hodinch nbo~enstva bud u ie. Naproti tomu neplat rovnak zsada pre komunitu ob anov nekonfesijnho filozofickho presved enia, ktor o tom nerozhoduj, a nerozhoduj o tom ani organizcie, ktor ich reprezentuj (preto~e SR ich ignoruje, akoby tu ani neboli). O tom, o sa ich deti bud u ie na hodinch etiky, rozhodli radnci attnej sprvy z poverenia nadriadenho orgnu, o je v rozpore s medzinrodnm prvom ustanovujcim paritu medzi konfesijnmi a nekonfesijnmi ob anmi (Osnovu vypracovali: PaedDr. O>ga Kri~ov, MPC v Bratislave, Tomaikova 4, predsedn ka strednej predmetovej komisie pre ETV pri `P Bratislava, PhDr. =ubica Kopinov, MPC v Bratislave, Tomaikova 4, metodi ka ETV a prvho stupHa, Mgr. Eva Liakov, MPC Bratislava, Exnrova, metodi ka ETV a prvho stupHa). Sme presved en, ~e toto sp:Ha skutkov podstatu diskrimincie, ke~e pod>a Deklarcie o odstrnen vaetkch foriem neznaanlivosti a diskrimincie na zklade nbo~enstva alebo viery (25. 11. 1981), lnok 2 (2), diskrimincia "... znamen akko>vek odlianose... zalo~en na nbo~enstve alebo viere, ktorej dsledkom je... naruaenie... u~vania alebo vkonu >udskch prv... na zklade rovnosti". ===Fkdr$$If#F& t634BaytOt21h:p'. A!"#$% p$$If!vh5&#v&:V t6,5&34BaytOtp$$If!vh5&#v&:V t6,5&34BaytOtj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N 'Normlny dCJ_HaJmHsHtH f`2f OtNadpis 3ddd@&[$\$"5CJOJPJQJ\^JaJtHFA`F Predvolen psmo odsekuZi@Z 0Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 0 Bez zoznamu T/T Ot Nadpis 3 Char"5CJOJPJQJ\^JaJtHPU`P Ot0Hypertextov prepojenie >*phn^`n Ot0Normlny (webov)ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtHR"R Ot0 Text bubliny dCJOJQJ^JaJN/1N Ot0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJBBB Ot Odsek zoznamu ^m$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuرMniP@I}úam[إ;du@IIcyI`+H{|._3t@ cy$11V*¥@CZmu)4Pc ϏȩH>MdKJ`r*L0 SbX*h{56./lS ֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccV[ml.;xvWYp1ϡCzs] _Z-P EticE\ + 5M]Ś^'4c|97y! a!%f^=Stt<8%IX^|17/~QeOW!}foϞ߿{XxTiL$AA1cWr2g[10-LBTAߘbyǑC\ P>W'w(ZZ;YJ+\ӼJfNq{TooBQG]C'B;:vݡCQJ ȉ٢m_U:FΪ". ᇄ9f' U$8fe_*r0~ד <Q/ RV)@ߒӯaXnaE Eh^ǜ[|8h}Qvp7C;' }'W[4tDK(NiwQ6ίC|z[ &IU}./].-W kBm+] f$v{otp@2i}T7Nc@THNZ[K}nqR]c{oey;ck;) C cci:]pO&zL@[f_PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @===8@0( B S ?G S ( . GU ,/=ho 46U V !Z[ 446699!  xBԆs{)h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. xBs{ 8R 6 <q_6 <Kd$6 <J*`6 <`#C~zOv`+'q~zOv`Ot' @ 9#6 XX&UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @Calibri5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"qE&E t +t +!r02QHP $POt2!xxPC-ChildPC-Child Oh+'0p  , 8 DPX`h PC-ChildNormal PC-Child1Microsoft Office Word@d@#@zc%t՜.+,0 hp| +  Nzov "#$%&'(*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMRoot Entry F`Av%OData !1Table)I#WordDocument4@SummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q